AYET ve HADİS

Bismillahirrahmanirrahim,

Die Öffnende

1. Im Namen Allahs,des Erbarmers, des Barmherzigen ! 2.Lob sei Allah, dem Weltenherrn 3. Dem Erbarmer, dem Barmherzigen 4. Dem Herrscher am Tage des Gerichts ! 5. Dir dienen wir und zu Dir rufen wir und Hilfe 6. Leite uns den rechten Pfad 7. Den Pfad derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst, und nicht der Irrenden.

Fatiha

1. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 2. Hamd , alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3. O, rahmandır ve rahimdir 4.Ceza gününün malikidir 5. Ancak Sana kulluk ederiz ve ancak Senden medet umarız 6. Bize doğru yolu göster 7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Amin

Die Kuh
 
  Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen !
 
 1. A.L.M.   
 2. Dies Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen,
 3. Die da glauben an das Verborgene und das Gebet verrichten und von Unserer Gabe spenden:
 4. Und die da glauben an das, was auf dich herabgesandt wurde und vor dir herabgesandt wurde, und fest aufs Jenseits vertrauen.
 5. Diese folgen der Leitung ihres Herrn, und ihnen wird es wohlergehen.
 
 
  Bakara
 
 Bismillahirrahmanirrahim
 
 1. Elif. Lam. Mim.
 2. O kitap (Kur’an) ; onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
 3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
 4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
 5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber (a.s.) bir gün insanların arasında oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! İman nedir?” dedi. “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir” buyurdu. İslâm nedir? dedi. “İslâm, Allah’a kulluk etmen ve ona hiç bir şeyi ortak yapmaman, Farz namazı dosdoğru kılman, farz kılınmış olan zekâtı vermen ve Ramazanda oruç tutmandır” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü! İhsan nedir? dedi. “Allah’a onu görürcesine ibadet etmendir. Her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür” buyurdu. Ey Allah’ın Resulü, Kıyamet ne zamandır? dedi. (Cevaben Efendimiz) Buyurdu ki: “Bu konuda sorulan sorandan daha çok bilgiye sahip değildir. Fakat onun alâmetlerini sana haber vereceğim: Cariyenin efendisini doğurması, onun alâmetlerindendir. Yalınayak ve çıplak kimseler, insanların idarecileri oldukları zaman, işte bu da onun alâmetlerindendir. Koyun çobanları yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışa başladıkları zaman, işte bu da onun alâmetlerindendir. (Kıyametin vakti) Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği beş şeye dahildir.” Bundan sonra Peygamber: Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez, yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez, şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır ayetlerini okudu. Ebu Hureyre der ki: Sonra o şahıs dönüp gitti. Arkasından Allah Resulü (a.s.): “O adamı bana geri getiriniz” diye emretti. Bunun üzerine sahabeler onu geri getirmek için aramaya başladılar, fakat bir şey göremediler. Bunun üzerine Allah Resulü (a.s.): “İşte o, Cebrail’dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir” buyurdu. Sahih-i Müslim’deki hadis numarası : 10
 
 
Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, ging eines Tages zu den Leuten hinaus. Da kam ein Mann zu ihm und sagte: O Gesandter Allahs, was ist Glaube (Iman)? Er erwiderte: Der Glaube ist, daß du an Allah, an Seine Engel, an Sein Buch, an die Begegnung mit Ihm, an Seine Gesandten und an die Auferstehung dereinst glaubst. Der Mann fragte weiter: O Gesandter Allahs! Was ist Islam? Der Prophet sagte: Islam ist, daß du Allah anbetest, Ihm nichts beigesellt, das vorgeschriebene Gebet verrichtest, die vorgeschriebene Zakah (Almosensteuer) entrichtest und den Ramadan fastest. Der Mann sagte: O Gesandter Allahs, was ist Güte (Ihsaan)? Er erwiderte: Daß du Allah anbetest, als ob du Ihn sähest; denn, wenn du Ihn nicht siehst, so sieht Er dich doch. Der Mann sagte: O Gesandter Allahs, wann trifft die Stunde ein? Er sagte: Der Befragte ist diesbezüglich nicht wissender als der Fragende selbst. Was aber deren Vorzeichen angeht, so werde ich dir folgendes nennen: Wenn die Sklavin ihren eigenen Herrn gebärt, gehört das zu den Vorzeichen, wenn die Nackten, die barfuß sind, die Herren der Leute werden, gehört das zu den Vorzeichen, und wenn die ungebildeten Kameltreiber Hochhäuser bauen; so gehört das auch zu den Vorzeichen. Es gibt fünf Sachen, die nur Allah kennt. Darauf rezitierte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm: Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der Stunde. Er läßt reichlichen Regen herabkommen. Und er weiß, was im Leib der Mütter ist, während niemand weiß, was er am nächsten Tag erwerben wird, und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Wahrlich, Allah ist Allwissend und Allkundig. Der Mann ging dann fort, und der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Bringt diesen Mann zurück! Sie wollten ihn zurückbringen, aber sie sahen nichts mehr von ihm. Darauf sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm: Dieser war Gabriel! Er kam, um die Menschen in ihrem Glauben zu unterweisen. Nummer des Hadith im Sahih Muslim : 10

Abu Ayyub Al-Ansariy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete:
Ein Beduine trat vor dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, auf, als dieser auf einer Reise war. Er nahm den Nasenstrick – oder den Zügel – der Kamelin des Propheten in der Hand und sagte: O Gesandter Allahs, (oder: O Muhammad), sag mir, was ich tun muß, um ins Paradies kommen und das Höllenfeuer vermeiden zu können! Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, schwieg für eine Weile, dann wandte er sich seinen Gefährten zu und sagte: Er hatte Erfolg oder er wurde rechtgeleitet. Er sagte dann: Was hast du gesagt? Der Beduine wiederholte seine Frage. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihn, sagte dann: Diene allein Allah und schreib Ihm keine Teilhaber an seiner Göttlichkeit zu, verrichte das vorgeschriebene Gebet, bezahle die gesetzliche Abgabe (die Zakah) und erhalte die Verbindung zu deinen Verwandten aufrecht! Laß nun die Kamelin los!

Ebu Eyyûb Ensarî (r.a.) şöyle rivayet etti:
Allah Resulü (a.s.) bir seferde iken karşısına bir bedevi çıktı ve hemen Peygamber’in devesinin yularını, yahut dizginini tuttu. Sonra: “Ey Allah’ın Resulü” yahut “Ey Muhammed! beni Cennete yaklaştıracak ve Cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver” dedi. Allah Resulü (a.s.) hemen durakladı ve ashabı arasında göz gezdirdi, sonra da şöyle buyurdu: “Andolsun ki şüphesiz başarıya ulaştırıldı” yahut “Yemin ederim ki muhakkak doğru yola ulaştırıldı” buyurdu. Sonra o kimseye: “Nasıl demiştin?” diye sordu. (Ravi) Dedi ki: O zat sorusunu tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.): “Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak Allah’a kulluk edersin, namazı dosdoğru kılarsın, zekâtı (hakkıyla) verirsin, hısımların ile (her türlü) ilişkilerini sürdürürsün. Artık deveyi de bırak” buyurdu.

Almanca ve Türkçe Kırk Hadis

1.İyi niyet, sahibini cennete koyar.
Feste Absicht führt ihre Besitzer ins Paradies.

2.İman iki bölümdür; yarısı sabır, yarısı şükürdür.
Der Glaube hat zwei Teile; halb ist Dank halb ist Geduld.

3.İslam artar, eksilmez.
Islam steigt, nimmt nicht ab.

4.İyiliklerin seni sevindirir, kötülüklerin de seni üzerse, sen mü’minsin.
Wenn deine Gute dich erfreuen, Schlechte dich Sorgen machen, dann das bedeutet , du bist ein guter Mohammedaner.

5.Her iyilik bir sadakadır.
Jede Gute ist Almosen.

6.İnsanlardan utanmayan Allah’tan utanmaz.
Wer schämt sich nicht vor den Menschen, der schämt sich nicht vor dem Gott.

7.Bu ümmetten ilk önce kaldırılacak olan haya ve emanettir.
Das Schamgefühl und Anvertrauen werden von dieser Gemeinschaft vorrangig genommen.

8.Yiyip şükreden, oruç tutup sabreden gibi sevap alır.
Wer isst und dankt dem Gott, der hat gutes Werk wie fastender Mann.

9.Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.
Wenn ihr wüβte , was ich weiβ, würdet ihr weniger lachen, mehr weinen.

10.Hikmetin başı Allah’a saygısızlık yapmaktan korkmaktır.
Die groβe Weisheit ist fürchten sich vor der Respektlosigkeit gegen Gott.

11.İnsanın en değerlisi, en çok takva sahibi olanlardır.
Wer hat Askese am meisten , der ist der wertvollste Mensch.

12.Allah’tan en çok korkanınız ve onu en iyi bileniniz benim.
Ich fürchte vor dem Gott am meisten und kenne Ihn am besten.

13.Sabrediniz ve cezalandırmayınız.
Seid geduld, bestraft nicht.

14.Asıl sabır musibetin ilk geldiği anda yapılmalıdır.
Die echte Geduld muss im ersten Unheilmoment geübt werden.

15.Sabır rızadır, razı olmaktır.
Geduld ist Einverständnis und zustimmen.

16.Bu din sağlamdır. Onda yumuşaklıkla davranın.
Islam ist sicher. Tut weich in dieser Religion.

17.Sizler kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil.
Ihr wurde geschickt zu erleichtern, nicht zu erschweren.

18.Dininizin en hayırlısı en kolay olanıdır.
Die beste Religion ist am einfachsten.

19.Siz bu dini mağlup edemezsiniz.
Ihr könnt diese Religion nicht besiegen.

20.Şeytan insanoğlunun kanında dolaşır.
Teufel spaziert durch das Blut des Menschen.

21.Saygın olmak malla, cömertlik ise takva ile olur.
Angesehen sein mit Vermögen, Freigebigkeit mit Askese.

22.Cömert kişinin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır.
Das Essen des Freigebiges ist Heilung, das Essen des Geiziges ist Krankheit.

23.Bir mü’min aynı delikten iki defa ısırılmaz.
Ein Mohammedaner macht nicht zweimal gleichen Fehler.

24.Aşırı mal sevgisi alimlerin kalbinden hikmeti alıp götürür.
Übermäβige Habgier trägt die Weisheit aus dem Herz des Gelehrters weg.

25.Alimler, halk içinde, Allah’ın en güvendiği kimselerdir.
In einem Volk verlässt sich Gott auf die Gelehrter am meisten.

26.Alimler ümmetimin güvenliğidir.
Die Gelehrter sind die Sicherheit der Gemeinschaft.

27.İlim öğrenen Allah yolunda savaşan gibidir.
Wer lernt Wissenschaft , der ist wie der Kämpfende auf den Weg des Gottes.

28.İlim öğrenmeye çalışan evine dönünceye kadar Allah yolundadır.
Wer versucht Wissenschaft zu lernen , der ist auf den Weg des Gottes bis nach Hause kommen.

29.İki aç vardır ki doymaz: İlmi arayan ve dünyayı isteyen.
Es gibt zwei hungrig, die nicht satt sind: Wissenschaft suchende und die Welt wollende.

30.İnsanlar iki kısımdır: Öğreten ve öğrenen. Bu ikisinin dışındakilerde hayır yoktur.
Menschen sind zwei Teile: Lehrende und Lernende. Auβer den beiden befindet sich ungeraten.

31.Allah, bir kulu idareci yapmak istediği zaman ona yardım elini uzatır.
Wenn Gott sich einen Mensch ein Leiter lassen werden will, hilft er ihm.

32.Hüküm sahibi olanlar, Allah’ın korudukları hariç meşakkat kapısındadır.
Die Menschen sind in der Erschwernis, die die Macht haben, auβer unter den Schutz des Gottes.

33.İtaat, ancak meşru çerçeve içerisinde olur.
Der Gehorsam verwirklicht sich nur im legalen Rahmen.

34.Her şeyin ifsat eden bir afeti vardır. Bu dinin afeti de kötü idarecilerdir.
Jede Sache hat eine Katastrophe , die sie zerrütet. Die Katastrophe dieser Religion sind schlechte Leiter.

35.İslam’ın en sağlam kulpu Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslemendir.
Lieben und haβen für Gott sind der festeste Griff des Islams.

36.Allah’ın dostları, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir.
Die Freunde des Gottes sind die Menschen, die den Gott erinnert, wenn ihr sie seht.

37.Kim bir topluluğu severse, Allah onu o toplulukla birlikte haşreder.
Wer eine Gemeinschaft liebt , Gott bringt ihn mit ihnen im Paradies zusammen.

38.Ademoğlunun kalbi, tıpkı kuş gibidir. Bir günde yedi kere değişir.
Das Herz der Menscheit ist wie ein Vogel. Am Tag ändert es sich siebenmal.

39.Kim bir kimsenin arkasından onda bulunan bir şeyi söylerse gıybet etmiş olur.
Wer sagt etwas hinter jemandem , der klatscht.

40.Allah, dilini ıslah eden kişiye merhamet etsin.
Wer verbessert den Mund , den Gott bedauert.

[Kırk Hadis İçin Türkçe Kaynak: Muhtasar Camiu’s-Sağir-1 / Suyuti / Yayına hazırlayan: Saffet Bakırcı]

Çeviri : TİMUR

Bir cevap yazın

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)